GC, RW Kikori Thebes
"Theby"

Silver Egyptian Mau Female
Breeder: Richard & Kathy Kopp

CFA's Second Best Egyptian Mau 2000-01